بیولوژیک | فکرت

ویروس کرونا تقابلی ساختگی میان علم و دین
۲۶ - اسفند - ۱۳۹۸
ویروس کرونا تقابلی ساختگی میان علم و دین

علم و دین با ادبیاتی تطبیقی یا تنازعی همواره در گفتار اندیشمندان و متفکران دست به دست می‌شود تا سرانجام آنها را به یک مدل برساند و مجادله‌ای که قرن‌ها است بر ستون سیاست سوار است و علم را در ...