تحقیق | فکرت

سیطره سطحی‌گرایی ارزش بر نشر
۱ - بهمن - ۱۳۹۹
سیطره سطحی‌گرایی ارزش بر نشر

در قسمت نخست گفتوگوی ضعف تالیفات علوم انسانی با «علی اکبر علیخانی» استاد دانشگاه تهران به وضعیت نابه‌سامان  پژوهش در کشور و تنگناهای آن اشاره شد. علیخانی در بخش نخست این گفت‌و‌گو با تاکید بر جدایی و شکاف میان علوم ...