تروریست | فکرت

سینما  و انقلاب کوبا در ۱۰ قاب
۲۳ - مرداد - ۱۳۹۹
سینما و انقلاب کوبا در ۱۰ قاب

پیروزی نیروهای کاسترو، شکست آمریکا در خلیج خوک‌ها و مهم‌تر از همه بحران موشکی کوبا در اوج جنگ سرد، سینما را بر آن داشت تا تصویر دلخواه خود از کوبا را بسازد. هرچند کوبایی‌ها هم بیکار نبودند و با نگرشی ...