تعارضات درونی | فکرت

لجاج با رسول خدا(ص)
۱۳ - بهمن - ۱۳۹۹
لجاج با رسول خدا(ص)

با اینکه تغییر و تحولات فکری صاحبان اندیشه و ارجاع، معمولا نامنتظَر است و تعجب‌برانگیز؛ اما ممنوع و مذموم هم نیست و به یک اعتبار می‌تواند نیکو و پسندیده نیز باشد؛ چراکه خود گواه بر جست‌وجوگری و بی‌قراری ایشان است ...