تفکر فلسفی

بیماری دهکده دکارتی
11 - اردیبهشت - 1400
بیماری دهکده دکارتی

کرونا بیماری «دهکده جهانی» در روزگار کنونی ماست. اما دهکده جهانی را کسی طراحی نکرد و بنیاد ننهاد جز فیلسوفان سده هفدهم و هجدهم مغرب‌زمین. جد و نیای همه فیلسوفان جدید، رنه دکارت فرانسوی است و می‌توان گفت که کرونا ...

سه میراث دارِ ویتگنشتاین
2 - اردیبهشت - 1400
سه میراث دارِ ویتگنشتاین

متن زیر یادداشتی است که محمد سعید عبداللهی دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران با عنوان سه میراث دارِ ویتگنشتاین درباره کارهای سه شاگرد مهم ویتگنشتاین نوشته است: «تصمیم و تمایل دارم که آقای ریس، خانم آنسکوم ...