تقوای سیاسی | فکرت

مسئولیت ولی فقیه در نسبت با اختلال ساختاری
۶ - آبان - ۱۳۹۹
مسئولیت ولی فقیه در نسبت با اختلال ساختاری

بایدناکارآمدی یافسادِ هرمدیر و نهادی را، بر عهدۀ خودِ او دانست و او را بازخواست کرد، نه این‌که انتظار داشت که هر جا اختلالی پدید آمد، بی‌درنگ و مستقیم، شخصِ ولیّ فقیه واردشده و دستور صادر کند. متنی که در پی ...