تمدن فاوستی | فکرت

«قفس آهنین» جامعه مدرن
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۹
«قفس آهنین» جامعه مدرن

توسعه در هیچ نقطه‌ای از جهان عملی مانند اعمال پیش از مدرنیته غربی نمی‌تواند باشد. به دیگر سخن، توسعه در همه جای جهان اندیشه و عملی «فاوستی» است و این اندیشه و عمل پیش از مدرنیته غربی وجود نداشته است. ...