تمدن مدرن غرب | فکرت

انقلاب اسلامی آغازی بر بازاندیشی فکر دینی بود
۲۶ - بهمن - ۱۳۹۹
انقلاب اسلامی آغازی بر بازاندیشی فکر دینی بود

در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور زیاد صحبت شده است اما در این مجال می‌خواهیم به لحاظ قدرت نرم و تولیدات فکری و اندیشه‌ای صحبت کنیم. همچنین انقلاب اسلامی در بیداری و افزایش حرکت و ...