تنباکو

نهضتی که استعمار را فلج کرد
18 - اردیبهشت - 1399
نهضتی که استعمار را فلج کرد

مقدمه بررسی تحولات اجتماعی و تحقیق بر روی دستاوردها، پیامدها و نتایج آن یکی از مباحث مهمی است که ذهن اندیشمندان علوم اجتماعی را در طول تاریخ به خود جلب کرده است. اینکه ماهیت تحولات اجتماعی چیست و چگونه حاصل میشود ...

تاریخچه و نقش روحانیت در صیانت از سرمایه های ملی
15 - اردیبهشت - 1399
تاریخچه و نقش روحانیت در صیانت از سرمایه های ملی

نهضت تحریم تنباکو، نام نهضتی مهم، مؤثر و نام آشنا در تاریخ جهان اسلام است. اقدام علمای اسلام و به ویژه فتوای میرزای شیرازی با همراهی مردم ایران باعث شد تا قرارداد استعماری «رژی» که بین دولت ناصرالدین شاه قاجار ...