تکفیر | فکرت

تفکیکیان توانایی و دغدغه مواجهه با فلسفه جدید را ندارند
۱۷ - آبان - ۱۳۹۹
تفکیکیان توانایی و دغدغه مواجهه با فلسفه جدید را ندارند

محمدعلی عبداللهی، دانشیار و عضو هیات‌علمی گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانش‌آموخته دکتری فلسفه غرب از دانشگاه تهران است. او در آغاز طلبگی از نزدیک بعضی از بزرگان مکتب تفکیک را نیز درک کرده است. عبداللهی در این گفت‌وگو ...