جان راولز

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه جان راولز و شریعتی
۳۰ - خرداد - ۱۴۰۰
بررسی تطبیقی مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه جان راولز و شریعتی

مقدمه عدالت یک مفهوم اصلی در اندیشه سیاسی است. در طول تاریخ یکی از اساسی­ترین آمال انسان تحقق بخشیدن به این آرمان بوده است. از دیدگاه تاریخی و نظری، مکاتب و اندیشه‌­های گوناگون بشری و الهی راه ­حل‌­های متفاوتی برای تبیین ...