جمهوری

دستیابی به استقلال فرهنگی، راهبرد فرهنگی امام خمینی(ره) در عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه
12 - خرداد - 1399
دستیابی به استقلال فرهنگی، راهبرد فرهنگی امام خمینی(ره) در عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه

مقدمه حفظ فرهنگ و ارزش‌های جامعه از تهاجم فرهنگ بیگانه و به‌تعبیر دیگر، استقلال فرهنگی عبارت است از: عدم وابستگی فکری و ارزشی به کشورهای بیگانه، به ترتیبی که کشور بتواند با افکار و تمایلات و خصیصه‌های فکری خود زندگی کند.[1] ...