خالق نامتناهی

بررسی و نقد مهمترین برهان مادی گرایی
۲۰ - تیر - ۱۴۰۰
بررسی و نقد مهمترین برهان مادی گرایی

سال‌های سال، افرادی بوده‌اند که به خطا و با برهان‌ها و ادله‌های اشتباه؛ خواسته یا ناخواسته وارد در محدوده مغالطه شده‌اند و خود و دیگران را به شک و تردید انداخته‌اند و در نهایت از دین و اعتقاد خود به ...