دامدارى

نگاهی به سيره اقتصادى پيامـبر اکـرم(ص)-بخش اول
27 - بهمن - 1399
نگاهی به سيره اقتصادى پيامـبر اکـرم(ص)-بخش اول

يكى از امورى كه در زندگى فردى و اجتماعى جوامع بشرى مهم و مؤثر بوده و هست، موضوع اقتصاد است كه از خلقت آدم تا به امروز هميشه در امرار معاش انسان‏ها، چه مادى و چه معنوى مؤثر و حياتى ...