دلایل سیاسی

مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او
23 - مرداد - 1399
مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او

اندیشمندان و نویسندگان سرشناس و دردآگاه مکتب فرانکفورت همواره نیم‌نگاهی به هیدگر و آثار و آرای او افکنده‌اند. توجه و طرز نگرش آنان به هیدگر و آشنایی‌شان با او در یک سطح و اندازه نبوده است. برخی مانند هربرت مارکوزه ...