ساختارهای اجتماعی

تمدن سازی در اندیشه‌ی رهبر انقلاب
۲۳ - بهمن - ۱۳۹۹
تمدن سازی در اندیشه‌ی رهبر انقلاب

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در پیشرفت یک جامعه،  هماهنگی و اتحاد بین آحاد مردم است؛ به‌گونه‌ای که همه یک مسیر و هدف را دنبال کنند. رهبر یک جامعه مهمترین رکن اساسی آن جامعه است که این توانایی را دارد تا ...