سینمای دینی

واکاوی سینمای دینی در ایران
12 - مهر - 1401
نسبت میان سینما و دین چیست؟
واکاوی سینمای دینی در ایران

«فکرت،‌ رسانه اندیشه و آگاهی»؛ پاسخ بدین پرسش که سینمای دینی چیست و نسبت میان سینما و دین کدام است، مسبوق به تعریفی است که از دین و سینما در نظر داریم و مرتبتی که برای هر یک از آن ...

درآمدی بر کتاب دین در سینمای شرق و غرب
28 - آذر - 1400
نیم‌نگاهی به نسبت دین و سینمای جهان در اثر دکتر محمدحسین فرج‌نژاد
درآمدی بر کتاب دین در سینمای شرق و غرب

کتاب دین در سینمای شرق و غرب کتاب تحلیلی بسیار تامّل برانگیز است که به همه اهل قلم و رسانه توصیه می‌کنم این کتاب را بخوانند و با آثار سینمایی تطبیق دهند تا به اهمیت نمادها و سمبل‌ها برای تأثیرگذاری ...

کدام سینمای دینی؟
7 - اردیبهشت - 1399
کدام سینمای دینی؟

نمی‌توان کتمان کرد که وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 تحولات بااهمیّتِ متعددی به ارمغان آورد. از آنجایی که این انقلاب، از نگاهِ خودِ گروه‌های شرکت‌کننده، پیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی قلمداد می‌شد و انقلابیون دستیابی به اهدافِ ...