عالم تکوین

جایگاه متدولوژیک علوم انسانی اسلامی کجاست؟
16 - فروردین - 1400
جایگاه متدولوژیک علوم انسانی اسلامی کجاست؟

بدون روش‌شـنـاســی نمی‌توان به عالم علم ورود و دانشــی کـارآمد تولید کرد. اگر در مبانی انسان‌شناسی و هســتی‌شنـاســی، در مبدأ‌شناسی و غایت‌شناسی و... نظام‌واره دانش رایج با نظام‌واره علوم‌انسانی اسلامی تفاوت‌های کلیدی و بنیادی دارد، پس به‌صورت طبیعی باید روش‌شناسی ...