عفت

عدالت‏‏‌‏‏خواهی برجسته‌ترین پیام عاشورا (بخش دوم)
13 - شهریور - 1400
عدالت‏‏‌‏‏خواهی برجسته‌ترین پیام عاشورا (بخش دوم)

در میان اندیشمندان، عدل و عدالت دارای دو معنای مشهور است؛ یکی حق دیگران را دادن و دیگری قرار دادن هر چیز در جای مناسب خودش. معنای دوم عدل و عدالت، اعم از معنای اول است و بیشتر اندیشمندان این ...