فراخوان مقاله

فراخوان مقالات رویکردهای حکمی و هنری در سینما
۱۸ - مهر - ۱۴۰۰
فراخوان مقالات رویکردهای حکمی و هنری در سینما

به گزارش خبرنگار سایت فکرت نت، فراخوان مقاله و یادداشت با موضوع بررسی رویکردهای حکمی و هنری در سینما از سوی رسانه اندیشه و آگاهی فکرت منتشر شد. در این فراخوان اعلام شده که شماره آبان ماه 1400 مجله تخصصی خردورزی ...