فقه بحران

 فقه بحران
28 - تیر - 1399
 فقه بحران

شرایط اضطراری اجتماعی را شرایط بحران می‌دانیم وقتی احکام شرایط اضطراری را بیان می‌کنیم می‌توان گفت که داریم از «فقه اضطرار» سخن می‌گوییم. در واقع «فقه بحران» می‌تواند حکایت برشی از فقه به طور عام داشته باشد. در نتیجه فقه ...