قتل

عصر قتل‌های اجتماعی
27 - اسفند - 1399
عصر قتل‌های اجتماعی

دو میلیون مرگ و میر ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم در زمینه همه گیری کرونا، در برابر اتفاقاتی که بشر با آنها رو به رو خواهد شد هیچ است. فاجعه‌ای جهانی در انتظار ماست و گرمایش شدید زیست بوم‌ها ...

غیرت متعصبانه ربطی به سنت ندارد
22 - خرداد - 1399
غیرت متعصبانه ربطی به سنت ندارد

دکتر عماد افروغ در بررسی قتل رومینا و ارتباط آن با تعصب و عقاید سنتی گفت: حقیقت این است که نباید در این اتفاق یک تصویر وحشتناک از سنت ارائه داد. یک سنت علمی و یک سنت متصل با خرده ...