قضاوت انسانی

هوش مصنوعی و دگرگونی بنیادین ماهیت انسانی ما
۲۴ - اسفند - ۱۳۹۹
هوش مصنوعی و دگرگونی بنیادین ماهیت انسانی ما

تاریخ استفاده انسان از فناوری، همواره تاریخ تحول پا به پای انسان با فناوری نیز بوده است. فلاسفه از روسو و هایدگر گرفته تا کارل اشمیت، اصرار داشته‌اند که فناوری هرگز ابزاری طبیعی برای دستیابی به مقاصد انسانی نیست. وقتی ...