قضا و قدر

شبهات الاهیاتی مساله شرور
28 - تیر - 1399
شبهات الاهیاتی مساله شرور

بحث کرونا و به صورت کلی بحث شرور از یک سو مسئله‌ای هم قدیمی است و از زمان‌های قدیم، از زمانی که بشر تفکر را آغاز کرده این مسئله مطرح بوده است. در فلسفه یونان، در میان یهودیت و متکلمان ...