قوانین شناختی

نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی
27 - مرداد - 1399
نقد روش و معرفت‌شناسی در اقتصاد شناختی

با عنایت به پیشرفت‌های علوم شناختی از یک سو و کشانده شدن موضوعات و مسایل اقتصادی به آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌های تجربی از سوی دیگر، اقتصاد شناختی با گرایش تحلیلی، در حال تبدیل شدن به یک جریان اصلی در اقتصاد است ...