لیبرا لیسم

لیبرا لیسم و نقض سیستماتیک حقوق ادیان
12 - تیر - 1399
لیبرا لیسم و نقض سیستماتیک حقوق ادیان

یکی از اصول مصرح موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق بر آزادی مذهب یا آزادی ادیان است. آزادی مذهب یا آزادی ادیان وفق اعلامیه جهانی حقوق بشر «آزادی فرد یا گروه برای ابراز کردن، عمل، رعایت و پرستش دین ...