متون فلسفی

در ضرورت فراگذشتن از ترجمه
25 - آوریل - 2021
در ضرورت فراگذشتن از ترجمه

 حامد صفاریان پژوهشگر و مؤلف فلسفه در یادداشتی با عنوان «در ضرورت فراگذشتن از ترجمه»، به چگونگی ترجمه آثار فلسفی خصوصاً ترجمه آثار هگل به زبان فارسی پرداخته است: با انتشار یافتن ترجمۀ جدیدی از «پدیدارشناسی روح» هگل، پروندۀ ترجمۀ آثار ...