مصطفی ملکیان

نقدی بر «عقلانیت و معنویتِ» ملکیان
25 - اردیبهشت - 1402
نقدی بر «عقلانیت و معنویتِ» ملکیان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ یکی از نظریه‌های عرصه دین پژوهی معاصر ایران پروژه «عقلانیت و معنویت» مصطفی ملکیان است. این نظریه با محور قراردادن مؤلفه‌های اجتناب‌ناپذیر مدرنیته به مواجهه با دین سنتی می‌رود و ضمن مقایسه این مؤلفه‌ها با ...

«خودتحقیری» در پروژه معنویتِ ملکیان
20 - فروردین - 1402
«خودتحقیری» در پروژه معنویتِ ملکیان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ مصطفی ملکیان در پروژه «عقلانیت و معنویت» بر دو عنصر معنویت و عقلانیت تأکید دارد. به نظر وی، معنویت نگرشی به جهان و انسان است که رهاورد آن آرامش، شادی و امید است. (مصطفی ملکیان، ...

گفت وگویی در نگرفت
16 - اردیبهشت - 1400
گفت وگویی در نگرفت

در یادداشت پیش‌رو به بهانه مناظره عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان در مورد روشنفکری، ملاحظاتی در این بحث خواهیم داشت. به‌طور کلی آنچه در تبارشناسی مساله روشنفکری حائز اهمیت است، سابقه روشنفکری و صورت‌بندی اولیه آن است. بی‌شک در بررسی ...

هیاهو بر سر هیچ
20 - تیر - 1399
هیاهو بر سر هیچ

گویا بحث در باب دکتر علی شریعتی تمامی ندارد. گه‌گاه برخی به تعریف و تمجید از وی می‌پردازند و برخی به تخطئه و تخفیفش. بعضی برآنند که شریعتی فاقد تفکر فلسفی است و برخی دیگر می‌گویند شریعتی لباس جامعه‌شناسی پوشیده ...