نجف دریابندری

تاریخ فلسفه راسل و ترجمه از سر تفنن
۳۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
تاریخ فلسفه راسل و ترجمه از سر تفنن

1- تاریخ فلسفه غرب راسل یکی از پرخواننده ترین کتابهای فلسفی است.این کتاب بازنویسیِ درسگفتارهای راسل در سالهای ۱۹۴۰ تا۱۹۴۳ در امریکا است که در سال ۱۹۴۵ به دست نشر سپرده شده است. سرل فیلسوف ذهن وزبان معاصر گفته است در ...