نفت

انگاره‌های ذهنی موانع تولید
23 - دی - 1399
انگاره‌های ذهنی موانع تولید

مقدمه تولید به عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت اقتصادی اهمیت بسیار زیادی در جوامع مختلف دارد. در کشور ما بنا به‌ دلایلی چون: جنگ‌های اقتصادی، عدم مدیریت صحیح دولت و عدم نظارت دقیق مسئله‌ی تولید با موانع جدی روبرو شده است. با ...

در زمان نهضت ملی هم سیاست غرب، چماق و هویج بود
29 - آذر - 1399
در زمان نهضت ملی هم سیاست غرب، چماق و هویج بود

سامان‌دهی وضع اقتصادی کشور از طریق سیاست خارجی همچنان یکی از مباحث گرم و جاری در فضای سیاسی کشور است. هواخواهان این ایده معتقدند که کشور در اثر تعامل جدی با آمریکا می‌تواند از وضع نابسامان اقتصادی عبور کند و ...

جدایی یک دولت از ملت
30 - مرداد - 1399
جدایی یک دولت از ملت

عملکرد مصدق چگونه باعث دلسردی و ریزش هواداران و حامیان سیاسی وی شد غبارها که فرو‌نشست، شهر همان بود که بود؛ کمی گرد‌‌‌ و‌‌ خاک شده بود و عده قلیلی کشته، خورشید به همان ساعت روزانه خود غروب می‌کرد و محو ...