هنجار

در روزگار ذات‌فروشی
8 - مرداد - 1399
در روزگار ذات‌فروشی

واژه «ابتذال» واژه چندان روشنی نیست؛ از این جهت که هم خود واژه و هم خاستگاه آن مورد بحث و مناقشه است و افزون بر آن، سخن گفتن درباره ابتذال نیز کار چندان ساده‌ای نیست؛ زیرا کسی که در این ...