ویل دورانت

ارزنده ترین زینت زندگی
1 - تیر - 1399
ارزنده ترین زینت زندگی

درلغت،بشارت به معنی خبر شادی آوری است که برای نخستین بار به کسی می رسد و در فارسی به آن مژده می‌گویند.بی شک بارمعنایی مثبت براین واژه غالب است با آنکه گاهی به سخت‌ترین‌ها نیز خبر داده شده و بشارت ...