پاراگراف اول | فکرت

سردرگمی ایدئولوژیک
۱۵ - بهمن - ۱۳۹۹
سردرگمی ایدئولوژیک

به اعتقاد بسیاری از نویسندگان و اساتید فنِ نگارش، پاراگراف اول یک داستان یا رمان از اهمیت زیادی برخوردار است. توانایی و مهارت یک نویسنده موفق در همان پاراگراف اول مشخص می‌شود. نویسنده‌ای می‌تواند مخاطبان خود را جذب یا حتی ...