پاسخگویی

شهید صدر، پایه‌گذار رویکردهای نوین در جریان علمی
24 - آگوست - 2020
شهید صدر، پایه‌گذار رویکردهای نوین در جریان علمی

علی قجری، دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین دانشگاه تهران در یادداشتی به نقد و بررسی کتاب جامعه ما در اندیشه و آثار شهید محمدباقر صدر نوشته سید منذر حکیم و ترجمه مسعود فکری پرداخته است.   انتشار کتاب ارزشمند و فاخر «جامعه ...