پراکسیس | فکرت

خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص
۲۹ - فروردین - ۱۴۰۰
خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص

واقعیات ما با سه مجموعه از واقعیات مواجه هستیم: واقعیات عینی: مانند این درخت مقابل من یا نور خورشید، صدای کلاغ، تلألو نور و... واقعیات ذهنی: همه صداها و دیدنی‌ها وارد ساختار ذهنی ما می‌شوند اما این دریافت‌های ذهنی در هرکس حالات مختلف ...

دیالکتیک صدرایی و تدارک جدایی نظر و عمل
۶ - آبان - ۱۳۹۹
دیالکتیک صدرایی و تدارک جدایی نظر و عمل

یکی از آسیب‌های جدی حکمرانی در جهان معاصر، شکاف نظر و عمل است. اما از فلسفه اسلامی تا چه حد می‌توان توقع آسیب‌شناسی و راه‌حل در این مورد را داشت؟ به‌عبارتی ظرفیت‌های حکمت متعالیه در اندیشیدن، خصوصا در حکمت عملی، ...