پسامدرن | فکرت

فمینیسم به مثابه ایدئولوژی زنانه در عصر پسامدرن
۲۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
فمینیسم به مثابه ایدئولوژی زنانه در عصر پسامدرن

مقدمه اگر جنبش زنان را ابزار فرهنگی و اجتماعی برای درخواست عدالت از سوی زنان بدانیم بی شک فمنیسم را باید ایدئولوژی آن در نظر گرفت. فمنیسم برای مشکلات فردی زنان قائل به درمان سیاسی است و معتقد است نارضایتی زنان پدیده‌ای ...

سواد رسانه‌ای و حکمرانی نوین
۲۹ - فروردین - ۱۴۰۰
سواد رسانه‌ای و حکمرانی نوین

امروزه فرایند جهانی‌شدن و پسامدرنیته تأثیرات عمیقی بر دولت‌های ملی و نحوه اداره جوامع سیاسی توسط آنها گذاشته است. تحت تأثیر این فرایند، دولت‌های پسامدرن به‌رغم تداوم برخورداری از حاکمیت مطلق حقوقی، عملاً دیگر نمی‌توانند مانند قرون گذشته هرگونه که ...