پیام

عاشورا، ابر رسانه‌ای برای قرون و اعصار
۲۸ - شهریور - ۱۴۰۰
عاشورا، ابر رسانه‌ای برای قرون و اعصار

در عصر ارتباطات گفته شده است: «هرچیزی که پیامی را منتقل کند رسانه نامیده می‌شود، حال آنکه یک ابزار باشد و یا یک پدیده و یا هر مقوله‌ای دیگر.» رسانه‌های امروزی گرچه حجم وسیعی از اطلاعات را مبادله می‌کنند؛ ولیکن ...