ژان ژاک روسو

جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم
27 - اردیبهشت - 1400
جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم

موسسه فرهنگی شناخت با توجه به جایگاه ویژه و موثر زنان در جامعه اسلامی، در ماه جاری نشست تخصصی در حوزه «زن و رسانه» برگزار نمود. یکی از اساتید نشست آقای «دکتر محمدرضا کدخدایی» محقق و پژوهشگر مطالعات زن و ...