کودتای سیاه

پاسخ به یک شبهه تاریخی
۱۲ - اسفند - ۱۳۹۹
پاسخ به یک شبهه تاریخی

همایش در صد سالگی کودتای سیاه، بررسی کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ زمینه‌ها و پیامدها؛ ساعتی پیش با حضور موسی حقانی، مدیر پژوهشکده تاریخ معاصر، موسی نجفی، خسرو معتضد و تعدادی دیگر از اساتید حوزه تاریخ و پژوهشگران، در مؤسسه تاریخ ...

عواملی که رضاخان را پدید آورد
۵ - اسفند - ۱۳۹۹
عواملی که رضاخان را پدید آورد

نخستین روز همایش در صد سالگی کودتای سیاه؛ بررسی کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ زمینه‌ها و پیامدها، با حضور موسی حقانی، مدیر پژوهشکده تاریخ معاصر، موسی نجفی، خسرو معتضد، محمدحسن رجبی دوانی و تعدادی دیگر از اساتید حوزه تاریخ و پژوهشگران، ...